top of page

Sharh Qawaa'id Al-Usool wa Ma'aaqid Al-Fusool by Al-Allaamah SufiAd-Deen 'Abdul Mu'min Kamaal Ad-Deen 'Abdul Haqq bin Shamaa'il Al-Baghdaadee. Explanation was transcribed from Shaykh Muhammad Saalih Al-Uthaymeen's (May Allaah ta'alaa have mercy upon him) explanation of the book. 456 pages printed by Shaykh Muhammad Saalih's Foundation in KSA. 

Sharh Qawaa'id al-Usool شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول

15,00$Prijs