top of page

Taqreer Al-Qawaa'id wa Tahreer Al-Fawaa'id by Ibn Rajab Al-Hanablee (Rahimahullaah) is a book on Qawaa'id Al-Fiqhiyyah. Printed in four beautiful volumes on yellow paper by Dar Ibn Al-Qayyim and Dar Ibn 'Affaan. 

Taqreer al-Qawaa'id wa Tahreer al-Fawaa'id تقرير القواعد وتحرير الفوائد

SKU : 9776052800
40,00$Prix