top of page

'Irshaad as-Saaree Ilaa Sharhus Sunnah al-Barbahaaree written by ash-Shaykh Ahmad an-Najmee (Rahimahullaah ta'alaa) is an explanation of the Illustrious book in Aqeedah and Manhaj o