top of page

Tazkiratu as-Saami' al-Mutakalim fi Adab al-'Aalim wal Mut'alim by al-Imaam al-Qaadee Badr ad-Deen Muhammad bin Ibrahim bin Sa'ad Allaah ibn Jamaa'ah al-Kinaanee ash-Shaaf'ee (rahimahullaah ta'alaa) is a Famous classical text that focuses on the Importance of the Manners of the Scholar and the Student. Printed by Dar Al-Bashaa'ir Al-Islaamiyyah 215 pages.

Tazkiratu as-Saami' al-Mutakalim تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم

SKU: 9786144370513
$15.00Price